Ocak 27, 2023
11 11 11 ÖÖ
2048 Old Game Privacy Policy
Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions
Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy
Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions
QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy
Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions
Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy
Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Son Yazılar
2048 Old Game Privacy Policy Scan Text – Metin Tarayıcı Terms & Conditions Scan Text – Metin Tarayıcı Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Privacy Policy Calculator – Hesap Makinesi Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Terms & Conditions QR Code Reader – Kare Kod Okuyucu Privacy Policy Show PDF – PDF Görüntüleyici Terms & Conditions Show PDF – PDF Görüntüleyici Privacy Policy Photo Editor – Resim Düzenleme Uygulaması Terms & Conditions
Söz dizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Söz dizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Paylaşım , Takip İçin

Bölüm 3 Konuları

• Giriş
• Sözdizim(Syntax) tanımlamanın genel
problemi
• Sözdizim(Syntax) tanımlamada resmi
metotlar
• Özellik Gramerleri
• Programların anlamlarını tanımlama:
Dinamik Anlamlar(Dynamic Semantics)

Giriş

• Sözdizimi(Syntax): Deyimlerin, ifadelerin ve
program birimlerinin biçimi ya da yapısı
• Anlamsal(Semantics): Deyimlerin, ifadelerin
ve program birimlerinin anlamı
• Sözdizimi(Syntax) ve anlamsallar(semantics)
bir dilin tanımını sağlarlar
– Bir dil tanımının kullanıcıları
• Diğer dil tasarımcıları
• Gerçekleştiriciler
• Programcılar (dilin kullanıcıları)

Sözdizim(Syntax) tanımlamanın genel problemi: Terminoloji(Terminology)

• Bir cümle(sentence) bir karakter dizisidir.
Kullanılan karakterler bir alfabeden alınır.
• Bir dil(language) cümleler(sentences)
kümesidir.
• Bir lexeme dilin en düşük seviyeli
sözdizimsel birimidir(örn., *
, sum, begin)
• Bir simge(token) lexeme ların
kategorisidir(örn., tanıtıcı(identifier))

Dillerin resmi tanımı

• Dil Tanıyıcıları(Recognizers)
– Bir tanıyıcı aygıt dilden bir karakter dizisi okur
ve bu karakter dizisinin bu dile ait olup
olmadığına karar verir.
– Örnek: bir derleyicinin söz dizimanalizcisi
– Bölüm 4 de ayrıntılandırılacaktır.
• Dil Üreticileri(Generators)
– Bir dile ait cümle üreten aygıtlart
– Belirli bir cümlenin söz diziminin doğru olup
olamdığı o dili üreten üretici incelenerek tespit
edilebilir.

Söz Diziminin Tanımında Kullanılan Resmi Metotlar

• Backus-Naur Form and Serbest- İçerik
Gramerleri(Context-Free Grammars)
– Programlama dillerinin söz dizimlerini
tanımlamada kullanılan en yaygın metottur.
• Genişletilmiş BNF(Extended BNF)
– BNF nin okunabilirliğini ve yazılabilirliğini
arttırır.
• Gramerler ve Dil Tanıyıcıları

F ve Serbest-İçerik Gramlerleri(ContextFree Grammars)

• Serbest İçerik Gramerleri
– Noam Chomsky tarafından 1950 lerin ortasında
geliştirildir
– Dil üreticileri doğal dillerin söz dizimlerini
tanımlama anlamına gelir
– Serbest-İçerik dilleri adlanılan bir diller sınıfını
tanımlar.

Backus-Naur Form (BNF)

• Backus-Naur Form (1959)
– John Backus tarafından Algol 58 i tanımlamak
için keşfedildi.
– BNF serbest içerik gramerlerinin(context-free
grammars) eşleniğidir.
– BNF bir metalanguage dir be başka bir dil
anımlar
– BNF de, soyutlamalar söz dizimsel yapıların
sınıflarını temsil etmek için kullanılır. Söz
disimsel değişkenler gibi davranırlar
(sonolmayan semboller:nonterminal symbols
adlanırlar.)

BNF Temelleri

• Son Olmayan semboller(Non-terminals): BNF soyutlamaları(abstractions) • Son semboller(Terminals): lexeme lar ve token lar • Gramer: bir kurallar koleksiyonudur. – Örnek BNF kuralları: → identifier | identifier, → if then

BNF Kurallar

• Bir kuralda sol taraf(LHS-left hand side) ve sağ taraf(RHS-right hand side) vardır ve son olan(terminal) ve son olmayan (nonterminal) sembollerden oluşur. • Bir gramer sonlu boş olmayan kurallar kümesidir. • Bir soyutlamanın(abstraction) (ve ya son olmayan sembol) birden fazla sağ tarafı olabilir. → | begin end

Tanımlama Listeleri

• Söz dizimsel listeler yineleme(recursion) kullanılarak tanımlanır. → ident | ident, • Bir türetme(derivation) kuralların tekrarlı bir şekilde uygulanmasıdır.Bir başlangıç sembolünden başlanır ve tüm elemanları son olan sembol(terminal)den oluşan bir cümle de biter.

Bir örnek gramer

Söz dizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Bir örnek türetme

Söz dizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Türetme

• Türetmelerde sembollerin her dizisi bir
cümlesel biçimdedir.
• Bir cümle sadece son olan sembollerden oluşan
bir cümlesel biçimdir(sentential form).
• En sol türetme(leftmost derivation) her
cümlesel biçimde en soldaki son olamayan
terimin açıldığı türetmedir.
• Bir türetme en sol ya da en sağ(right most)
olabilir.

Ayrıştırma Ağacı(Parse Tree)

Söz dizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Gramerlerin belirsizliği(Ambiguity)

• Bir gramerdeki bir cümlesel biçim iki veya
daha fazla ayrıştırma ağacı(parse tree)
oluşturuyorsa bu gramer
belirsiz(ambiguous) adlanır.

Bir belirsiz deyim(expression) grameri

Sözdizimi(Syntax) ve Anlamsal(Semantics) Tanımlama

Bir belirsiz deyim(expression) grameri

• Eğer ayrıştırma ağacında
işleçlerin(operators) öncelik seviyeleri
gösterilirse belirsizlik olmaz.

İşleçlerin Birleşikliği(Associativity of Operators)

• İşleç birleşikliği de bir gramerde gösterilebilir.

Genişletilmiş BNF(Extended BNF)

• Seçimli olan parçalar [ ] içinde tanımlanır. -> ident [()] • Sağ tarafın(RHS) alernatif seçenekli kısımları parantez içinde dikey çubuklar ile ayrılarak gösterilir. → (+|-) const • (0 ya da daha fazla) tekrarlamalar { } içinde yazılır. → letter {letter|digit}

Özellik Gramerleri(Attribute Grammars)

• Serbest içerik gramerleri programlama
dillerinin tüm söz dizimini tanımlamazlar
• Serbest içerikli gramerlere ayrıştırma
ağaçları ile birlikte bazı anlamsal bilgiler
içeren eklentiler katılır.
• Özellik gramerlerinin birinci değeri
– Statik anlamsal belirtimler(Static semantics
specification)
– Derleyici tasarımı (static semantics checking)

Özellik Gramerleri : Tanımlama(Definition)

• Bir özellik grameri aşağıdaki eklentilere
sahip bir serbest içerik G = (S, N, T, P)
grameridir.
– Her x gramer kuralı için bir A(x) özellik
değerleri kümesi vardır.
– Her kural fonksiyonlar kümesine sahiptir. Bu
fonksiyonlar kuraldaki son olmayan semboller
için belirli özellikler tanımlar
– Her kural (boş olabilir) özelliklerin tutarlılığını
kontrol eden yüklemseller(predicates) kümesine
sahiptir.

• X0 → X1 … Xn bir kural olsun
• S(X0) = f(A(X1), … , A(Xn)) biçimindeki
fonsiyonlar sentezlenmiş özellikleri
(synthesized attributes) tanımlar.
• I(Xj) = f(A(X0), … , A(Xn)), for i <= j <= n,
biçimindeki fonksiyonlar kalıtılmış
özellikleri(inherited attributes) tanımlar.
• Başlangıçta, yapraklarda içsel özellikler
(intrinsic attributes) bulunur.

 

Özellik Gramerleri

• Özellik değerleri nasıl hesaplanır?
– Eğer tüm özellikler kalıtılmışsa, ağaç yukarıdan
aşağıya sırada(top-down order) dekore
edilebilmelidir.
– Eğer tüm özellikler sentezlenmişse, ağaç
aşağıdan yukarıya sırada(bottom-up order)
dekore edilebilmelidir.
– Birçok durumda, her iki çeşit özellik de
kullanılır, ve yukarıdan aşağıya ; aşağıdan
yukarıya dekorasyon kullanılır.

Anlamsallar(Semantics)

• Anlamsalları tanımlamak için geçiş çapta
kabul edilen tek bir rotasyon yoktur.
• İşlemsel Anlamlar(Operational Semantics)
– Bir programın ifadelerini bir makinede
çalıştırarak anlamlarını tanımlar; ya simüle eder
ya da gerçekten çalıştırır. Makinenin
durumundaki(bellek-memory, yazmaçlar, registers) değişiklik ifadenin anlamını tanımlar.

İşlemsel Anlamlar(Operational Semantics)

• Bir yüksek seviye dil için işlemsel anlamaları
kullanmak için bir sanal makineye ihtiyaç vardır.
• Bir donanımsal saf yorumlayıcı çok pahalı
olacaktır.
• Bir yazılımsal saf yorumlayıcının da bazı
problemleri vardır
– Belirli bilgisayarın detaylı karakteristikleri
eylemleri anlamayı zorlaştıracaktır.
– Bu tip bir anlamsal tanımlama makine-bağımlı
olacaktır.

• Daha iyi bir alternatif: Tam bir bilgisayar simulasyonu
• süreç:
– Bir dönüştürücü oluştur( kaynak kodu idealleştirilmiş
bilgisayar için makine koduna dönüştür)
– İdealleştirilmiş bilgisayar için bir simulatör oluştur.
• İşlemsel anlamların değerlendirilmesi:
– Resmi olmayan şekilde kullanılacaksa iyidir(Dil ek
kitabı gibi)
– Resmi kullanılırsa oldukça karmaşık(örn., VDL), PL/I
nın anlamsallarını tanımlamak içişn kullanılmıştır.

Aksiyomatik Anlamlar(Axiomatic Semantics)

• biçimsel mantık temellidir.
• Orijinal amaç: biçimsel program doğrulama
• Aksiyonlar veya girişim(inference) kuralları
dildeki her ifade için tanımlanır(bu
deyimlerden başka deyimlere
dönüştürmeye izin verir)
• Deyimler iddialar(assertions) olarak
adlandırılır.

• Bir ifadeden önceki iddia (a precondition)
değişkenler arasındaki ilişkileri ve kısıtları
tanımlar
• Bir ifadeden sonraki iddia postcondition dır.
• En zayıf ön koşul (weakest precondition) en
az kısıtlayıcı önkoşuldur ve bu koşul post
condition ı garanti eder

Program kanıt süreci(Program Proof Process)

• Tüm program için önkoşul istenilen
sonuçtur.
– Programın ilk ifadesine doğru geriye doğru
çalışılır. Eğer ilk ifadenin önündeki ön koşul
program belirtimi ile aynıysa, program
doğrudur.

Aksiyomsal Anlamsal: Aksiyomlar(Axioms)

• Döngü değişkeninin karakteristikleri: I
aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
– P => I — ilk başta döngü değişmezi doğru olmalıdır.
– {I} B {I} — Mantıksalın hesaplanması I yı değiştirmemelidir.
– {I and B} S {I} — I döngü gövdesinin çalıştırılmasıyla değiştirilmez
– (I and (not B)) => Q — Eğer I doğruysa ve B yanlış ise,
anlamındadır
– Döngüğ sonlanır.

Döngü Değişmezi(Loop Invariant)

• I döngü değişkeni döngü postcondition nın
zayıflatılmış versiyonudur.ve ayrıca bir ön
koşuldur.
• I döngü başlamadan öncede doğru olacak
şekilde yeteri kadar zayıf olmalıdır, fakat
döngü sonlanma şartı ile birleştirildiğinde
post condition ı doğrulayacak kadar da
kuvvetli olmalıdır.

Aksiyomsal Anlamsalların hesaplanması

• Dildeki tüm ifadeler için aksiyonlar ve
girişim kuralları tanımlamak zordur.
• Doğruluk kontrolü için iyi bir araçtır ve
programlardan sonuç çıkarmada
kullanılır.Kafat dil kullanıcılarıo ve derleyici
tasarımcıları için iyi değildir.
• Bir programlama dilinin anlamını
anlamadaki kullanılışlığı dil kullanıcıları ve
derleyici tasarımcıları için iyi değildir.

Gösterimsel Anlamsallar (Denotational Semantics)

• Özyinelemeli fonksiyon temellidir.
• En soyut anlamsal tanımlama metodudur.
• Scott and Strachey (1970) tarafından
geliştirilmiştir.

• Bir dil için gösterimsel anlamsalların
üretilmesi sürecinde her dil varlığı için bir
matematiksel nesne tanımlanır.
– Dilin varlıklarının uygun gelen matematiksel
nesne örneklerine eşleyen bir fonksiyon
tanımlanır.
• Dil yapılarının anlamı sadece program
değişkenlerinin değerleri ile tanımlanır.

Gösterimsel Anlamsallar -İşlemsel Anlamsallarda

• İşlemsel anlamsallarda,durum değişiklikleri
kodlarla tanımlanır
• Gösterimsel anlamsallarda, durum
değişiklikleri katı matematiksel fonksiyonlar
ile tanımlanır.

Döngü Anlamı(Loop Meaning)

• Döngünün anlamı; program
değişkenlerinin, döngü içindeki ifadeler
belirlenen sayıda işlendikten sonraki
değerleridir.
• Öz olarak, döngü iterasyondan
özyinelemeye dönüştürülür, burada
özyinelemi kontrol başka bir özyinelemli
durum eşleme fonksiyonu ile tanımlanır.
• özyineleme(recursion), iterasyona göre
matematiksel olarak daha kolay tanımlanır.

Özet

• BNF ve serbest içerik gramerleri(contextfree grammars) eş meta dillerdir.
– Programlama dillerinin söz dizimini
tanımlamada kullanılırlar.
• Bir özellik grameri(attribute grammar) hem
sözdizimi hemde anlamsal tanımlama
yapabilir. Anlamsal tanımlamada üç temel
yöntem vardır.
– İşlemsel(Operation),aksiyomatik( axiomatic),
gösterimsel(denotational)

Programlama dilleri söz dizimi ve anlamsam konusundan öncesi için — Tıklayınız


Paylaşım , Takip İçin
5 1 vote
Article Rating

Bir Cevap Yazın

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
HAYALİNDEKİ YAZILIM
%d blogcu bunu beğendi: